Consell Escolar

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan col.legiat del Centre que regula la participació de la Comunitat Educativa en la gestió dels Centres Educatius de caràcter públic.

Qui integra el Consell Escolar del Centre?

 • Director.
 • Cap d’estudis.
 • Secretari (amb veu però sense vot).
 • Regidor/a o representant de l’Ajuntament.
 • 5 mestres.
 • 5 pares/mares (1 proposat/ada per AMPA i 4 d’elegits/des).
 • 1 representant del personal d’administració i serveis.

Quines funcions té?

 • Avalua projectes i normes regulades a la LOMLOE (nova llei educativa aprovada 30.12.2020).
 • Aprova i avalua la programació general anual.
 • Decideix sobre l’admissió d’alumnes.
 • Coneix les candidatures a la Direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats i participa en la seva selecció.
 • Coneix la resolució de conflictes disciplinaris.
 • Proposa mesures i iniciatives que afavoreixin estils de vida saludable, la convivència en el Centre, la igualtat efectiva d’homes i dones, la no
  discriminació, la prevenció de l’assetjament escolar i de la violència de
  gènere així com la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 • Promou progressivament la conservació i renovació de les instal·lacions i equipament escolar per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Informa sobre les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les Administracions locals, amb altres Centres, entitats i organismes.
 • Analitza i valora el funcionament general del Centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les que participa el Centre.
 • Elabora propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del Centre i la millora de la qualitat de la gestió.
 • Aprova el projecte de pressupost del Centre.
 • Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració educativa.

Membres del Consell Escolar

PRESIDENT: Jesús Gabriel Nieto Calafell.

CAP D’ESTUDIS: Xisca Tomàs Martorell

SECRETARI: Jaume Piña Payeras

REPRESENTANTS PROFESSORAT:

 • Maribel Cañellas Macanás.
 • Maria Antònia Vidal Solivellas.
 • Yolanda Rodríguez Roldán.
 • Teresa Llobet Frau.
 • Miguel Ángel Sánchez Gómez.

REPRESENTANTS PARES/MARES:

 • Vacant pendent cobrir curs 2023/24.
 • Laura González Orgaz.
 • Joan Ferrer Fiol.
 • Eduardo Velasco Bruckner.

REPRESENTANT D’AMPA:

 • Araceli Sánchez Cobo.

PERSONAL NO DOCENT:

 • Catalina Ferrà Gallard.

REPRESENTANT MUNICIPAL:

 • Néstor García-Muñoz Moreno