Google Classroom

Pitjau damunt la imatge per accedir a Google Classroom / Pulsad encima de la imagen para acceder a Google Classroom:

Per accedir a Google Classroom, heu d’utilitzar el conte que us va facilitat l’escola (xxxxxx@ceipjaumei.com)

Para acceder a Google Classroom, tenéis que utilizar la cuenta que os facilitó el colegio (xxxxxx@ceipjaumei.com)

Recuperar la contrassenya / Recuperar la contraseña?

En cas que hagis oblidat la contrassenya has d’enviar un correu electrònic a tic@ceipjaumei.com facilitant les següents dades:

  • Nom i llinatges del/la vostre/a fill/a.
  • Curs acadèmic que està realitzant actualment a l’escola.
  • DNI del pare o de la mare (s’utilitzarà a mode de seguretat).

Una vegada enviat el correu, en els propers dies rebreu una contestació al mateix correu que hagueu enviat amb la nova contrassenya.

En caso que hayas olvidado la contraseña, tienes que enviar un correo electrónico a tic@ceipjaumei.com facilitando los siguinetes datos:

  • Nombre y apellidos de vuestro/a hijo/a.
  • Curso académico que está realizando actualmente en la escuela.
  • DNI del padre o la madre (se utilizará a modo de seguridad).

Una vez enviado el correo, en los siguientes días recibiréis una contestación en el mismo correo que hagáis enviado con la nueva contraseña.

Tutorials per a utilitzar Google Classroom com a alumne/a / Tutoriales para utilizar Google Classroom como alumno/a.